Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

De gemeente is volgens de BBV regelgeving verplicht vijf financiële kengetallen in de begroting en de rekening op te nemen. De kengetallen geven een beeld van de financiële positie van de gemeente. Deze kengetallen zijn vooral voor de gemeenteraad bedoeld. Het gaat om de volgende kengetallen uitgedrukt in percentages:

Risico

Kengetal

Laag

Gemiddeld

Hoog

Netto schuldquote

- zonder correctie verstrekte leningen

< 90%

90% - 130%

> 130%

Netto schuldquote

- met correctie verstrekte leningen

< 90%

90% - 130%

> 130%

Solvabiliteitsratio

> 50%

20% - 50%

< 20%

Grondexploitatie

< 20%

20% - 35%

> 35%

Structurele exploitatieruimte

> 0%

0%

< 0%

Belastingcapaciteit

< 95%

95% - 105%

> 105%

Rekening

Begroting

Risico

Kengetal

2018

2019

2020

2021

2022

2022

Koggenland

Netto schuldquote

- zonder correctie verstrekte leningen

5,0%

5,6%

12,6%

23,6%

21,5%

17,3%

Laag

Netto schuldquote 

- met correctie verstrekte leningen

5,0%

5,6%

12,6%

23,6%

21,5%

17,3%

Laag

Solvabiliteitsratio

62,1%

61,6%

54,9%

47,4%

47,1%

49,6%

Laag

Grondexploitatie

15,3%

17,1%

25,2%

25,2%

25,2%

25,2%

Gemiddeld

Structurele exploitatieruimte

1,0%

-1,1%

-1,1%

-0,2%

-0,4%

-0,3%

Hoog

Belastingcapaciteit

95,2%

95,9%

98,4%

99,2%

100,0%

100,9%

Gemiddeld

Netto schuldquote:
De netto schuldquote geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is de schuldenlast te financieren met de reguliere exploitatie inkomsten (vóór verwerking reserves). Hoe lager dit percentage hoe beter.

Door het aantrekken van een geldlening voor de bouw van de het Kindcentrum Avenhorn stijgen de schulden van de gemeente. Hierdoor is er de komende jaren een stijging in het percentage.

De netto schuldquote van de gemeente Koggenland valt nog steeds onder het laagste risico. De percentages van de netto schuldquote met en zonder correctie verstrekte leningen zijn gelijk omdat doorlening aan derden niet voorkomt in gemeente Koggenland.

Solvabiliteit:
Solvabiliteit geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het percentage geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Hoe hoger dit percentage hoe beter

De gemeente heeft ruim voldoende eigen vermogen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen en valt daarmee laagste risico categorie. De daling van het percentage komt door toename van de schulden en afname van het eigen vermogen door de bouw van het Kindcentrum Avenhorn. De solvabiliteit valt hierdoor vanaf 2021 in de hogere risico categorie gemiddeld risico.

Grondexploitatie:
Geeft de verhouding aan tussen de inbreng van de grondwaarde en de totale baten van de
grondexploitaties. Hoe lager dit percentage hoe beter.

De gemeente heeft relatief weinig grond en daardoor loopt zij minder risico. Het percentage stijgt door het opstarten van het complex De Tuinen. Er zijn daarvoor kosten gemaakt maar daar staan nog weinig opbrengsten tegenover.

Structurele exploitatieruimte:
Geeft de verhouding aan tussen de structurele baten en de structurele lasten. Hoe hoger dit percentage hoe beter.

De gemeente loopt risico omdat de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten. Verwacht wordt dat dit risico verder af neemt voor de komende jaren.

Belastingcapaciteit:
Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk (woonlasten) in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze. Hoe lager dit percentage hoe beter.

De woonlasten bestaan uit heffing van de onroerendezaakbelasting eigenaren
woningen, de riool- en afvalstoffenheffing.  De gemeente heft belastingen en de bedragen voor de gemeente Koggenland zitten onder het landelijke gemiddelde. Door stijging van de afvalstoffenbelasting (én daardoor afvalstoffenheffing) is het percentage iets gestegen ten opzichte van 2019.