Begroting 2020

Resultaat rekening/begroting voor en na bestemming

Resultaat rekening / begroting voor en na bestemming

Bedragen x € 1.000

Rekening

Begroting

2018

2019

2019 (na wijz.)

2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Resultaat voor bestemming

764

2.292

1.813

6.515

mutaties reserves

678

2.500

1.178

3.572

1.884

3.759

483

7.089

Resultaat na bestemming

678

3.264

3.471

3.572

3.697

3.759

6.998

7.089

Saldo na bestemming

2.586 V

101 V

62 V

91 V

ga terug