Begroting 2020

Baten en lasten

(x € 1.000)

Omschrijving

Baten

Lasten

Saldo

V/N

Programma Dienstverlening & Bestuur*

10.489

13.325

2.836

N

Programma Welzijn & Zorg

3.927

24.514

20.587

N

Programma Wonen & Ondernemen

15.377

22.703

7.326

N

Algemene dekkingsmiddelen

30.725

-

30.725

V

Overhead

1.716

8.207

6.491

N

Heffing Vpb

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

Saldo van baten en lasten

62.234

68.749

6.515

N

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Programma Dienstverlening & Bestuur

525

-

525

V

Programma Welzijn & Zorg

6.257

6.257

V

Programma Wonen & Ondernemen

307

483

176

N

Totaal toevoegingen/onttrekkingen reserves

7.089

483

6.606

V

resultaat

69.323

69.232

91

V

* excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing Vpb en onvoorzien.

ga terug