Begroting 2020

Geprognosticeerde balans 2019 - 2023

(x € 1.000)

Begroting

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Vaste Activa:

Materiële vaste activa

Gronden en terreinen

3.642

3.623

3.826

3.826

3.826

Investeringen met economisch nut

62.655

57.111

56.338

55.209

52.700

Investeringen met economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven

506

431

359

287

215

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

58

56

54

52

49

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

-

-

-

-

-

Overige langlopende leningen u/g:

2.589

2.589

2.589

2.589

2.589

Totaal vaste activa

69.450

63.810

63.166

61.963

59.380

Vlottende activa:

Voorraden

-1.986

2.176

1.546

4.270

4.034

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

3.649

2.327

2.177

2.448

2.320

Liquide middelen

250

-

-

-

-

Overlopende activa

3.409

3.477

3.443

3.460

3.452

Totaal vlottende activa

5.322

7.981

7.166

10.179

9.805

Totaal activa

74.772

71.791

70.332

72.141

69.185

(x € 1.000)

Begroting

PASSIVA

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Vaste passiva:

Eigen vermogen

Algemene reserve

26.332

26.237

26.790

27.599

28.494

Bestemmingsreserves

18.403

12.668

5.725

5.507

4.888

Resultaat algemene dienst na bestemming

-

-

-

-

-

Resultaat woningbedrijf na bestemming

507

483

799

886

933

Voorzieningen

Onderhoudsvoorzieningen

14.514

13.917

13.599

13.185

12.878

Overige voorzieningen

-

-

-

-

-

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending

60

60

60

60

60

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

5.687

12.826

16.202

14.078

11.954

Totaal vaste passiva

65.502

66.191

63.176

61.314

59.207

Vlottende passiva:

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

3.879

2.791

2.945

3.350

3.241

Overlopende passiva

5.391

2.809

4.211

7.477

6.737

Totaal vlottende passiva

9.270

5.600

7.156

10.827

9.978

Totaal passiva

74.772

71.791

70.332

72.141

69.185

ga terug