Begroting 2020

Verbonden partijen

Inleiding

Definitie
Onder een verbonden partij verstaan we een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Is er alleen een bestuurlijk of alleen een financieel belang? Dan is er geen sprake van een verbonden partij.

De gemeente werkt ook samen met andere gemeenten in de volgende regelingen:

  • ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland
  • archeologie West-Friesland

Deze regelingen worden uitgevoerd door de gemeente Hoorn. Koggenland neemt deel in dit samenwerkingsverband maar heeft geen bestuurlijke invloed. De gemeente Hoorn is centrumgemeente en verleent diensten waarvoor de deelnemers een factuur krijgen. Deze regelingen zijn dan ook geen verbonden partij.

Gemeentelijk belang
Een belang van een verbonden partij komt veelal voort uit het publieke belang van de gemeente. De verbonden partij voert een publieke taak uit voor en namens de gemeente en is dus een verlenging van het lokale bestuur. In een aantal gevallen heeft de rijksoverheid de gemeenten verplicht dat een verbonden partij het publieke  belang voor de gemeente uitvoert. De gemeente maakt verplicht deel uit van de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst.

Verantwoordelijkheid
De gemeente  blijft  verantwoordelijk voor de taken die de verbonden partij namens de gemeente uitvoert. Wel vermindert de directe sturing door de gemeente op de verbonden partij en de uitvoering van de publieke taak. Verbonden partijen worden immers gezamenlijk door de deelnemende gemeenten aangestuurd.

Bijdrage verbonden partij en risico's
Met regelmaat gaan we na of de doelstelling(en) van de gemeente en die van de verbonden partij nog overeenkomen. Het is daarom van belang dat er een beeld is van de bijdrage die de verbonden partij namens de gemeente levert en de risico's die daarmee gepaard gaan. Daarbij letten we op de bestuurlijke kant, de organisatorische en de financiële risico's.

Nieuwe beleidsontwikkelingen bij een verbonden partij zijn deze paragraaf opgenomen. Ook kijken we naar de financiële informatie en de risico's voor de gemeente.

Bijdrage aan verbonden partijen

Rekening

Begroting

(€)

2018

2019

2020

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN)*

422.053

428.482

606.832

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN)**

1.364.235

1.429.206

1.473.165

Westfries Archief

156.765

181.987

182.054

Shared Service Center DeSom (SSC DeSom)***

826.554

912.100

940.300

Recreatieschap Westfriesland (RSW)

119.337

123.855

127.549

WerkSaam Westfriesland

3.825.433

4.106.655

4.119.000

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW)

geen

geen

4.500

Regionale Uitvoeringsdienst / Omgevingsdienst (RUD)

128.604

137.726

142.193

Ondersteuning regionale bestuurlijke samenwerking****

40.478

60.706

74.500

Totaal gemeenschappelijke regelingen

6.883.459

7.380.717

7.670.093

Vennootschappen en corporaties

NV Alliander

geen

geen

geen

NV Bank Nederlandse Gemeenten

geen

geen

geen

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

47.639

48.600

48.600

Totaal venootschappen en corporaties

47.639

48.600

48.600

Totaal gemeentelijke bijdragen

6.931.098

7.429.317

7.718.693

* m.i.v. 2020 inclusief Veilig Thuis ad € 179.932

** m.i.v. 2020 inclusief Ambulancedienst Noord-Holland Noord ad € 5.616

*** exclusief € 143.100 incidentele bijdrage transformatie

**** m.i.v. 2019 inclusief € 23.500 Pact van Westfriesland

ga terug