Begroting 2020

Incidentele baten en lasten

(x € 1.000)

Incidentele lasten:

Programma / omschrijving

Beleidsveld

2020

2021

2022

2023

Dienstverlening & Bestuur

Flexibele schil pensionering

bedrijfsvoering

100

Inmeetkosten BAG

algemene dekkingsmiddelen

11

Totaal incidentele lasten D&B

111

-

-

-

Welzijn & Zorg

Vervangen aandrijfassen afdekdeken zwembad

Sport, recreatie & sportacc.

19

Website zwembad

Sport, recreatie & sportacc.

7

Scholenbouw

Jeugd 0-23 jaar

5.461

6.982

Afschrijving boekwaardes De Ieveling en St. Jozefschool

Jeugd 0-23 jaar

720

Totaal incidentele lasten W&Z

5.487

7.702

-

-

Wonen & Ondernemen

Invoeren Omgevingswet

omgevingstaken

307

50

39

-

Totaal incidentele lasten W&O

307

50

39

-

Totaal incidentele lasten

5.905

7.752

39

-

Incidentele baten:

Programma

Beleidsveld

2020

2021

2022

2023

Dienstverlening & Bestuur

Flexibele schil dekking vanuit algemene reserve

algemene dekkingsmiddelen

100

Invoeren Omgevingswet dekking vanuit algemene reserve

algemene dekkingsmiddelen

307

50

39

Scholenbouw dekking uit bestemmingsreserve

algemene dekkingsmiddelen

5.461

6.982

Afschrijving boekwaardes De Ieveling en St. Jozefschool dekking vanuit algemene reserve

algemene dekkingsmiddelen

720

Totaal incidentele baten D&B

5.868

7.752

39

-

Totaal incidentele baten

5.868

7.752

39

-

Saldo incidentele lasten en baten

37 N

-

-

-

ga terug