Begroting 2020

Dienstverlening & Bestuur

Wat willen we bereiken 2020

  1. Continue verbeterproces ter verdere verbetering van dienstverlening op basis van uitkomsten van de ingevoerde klantmonitor, imago-onderzoek en ondernemerspeiling.
  2. Uitvoering Pact van Westfriesland 7.1.
  3. Tussentijdse evaluatie collegeprogramma o.a. naar aanleiding van inwonerspeiling 2020

Beleidsvelden

bedragen x € 1.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 22.301

32,3 %

Baten

€ 49.795

72,1 %

ga terug