Begroting 2020

Begroting woningbedrijf

(x € 1.000)

Rekening

Begroting

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bedrijfsopbrengsten:

Huurontvangsten

5.026

5.396

5.080

5.100

5.255

5.412

Vergoedingen

19

-

-

-

-

-

Overige baten

1

1

1

1

1

Boekwinst verkoop woningen

1.113

400

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal bedrijfsopbrengsten

6.158

5.797

6.081

6.101

6.256

6.413

Bedrijfslasten:

Afschrijvingen

952

1.019

1.039

1.029

1.078

1.189

Onderhoudslasten

922

1.200

1.170

1.155

1.154

1.153

Huurderving leegstand

25

35

35

35

35

35

Huurderving oninbaar

2

5

5

5

5

5

Overige bedrijfslasten:

Belastingen

219

204

207

209

210

210

Verhuurdersheffing

668

695

686

681

721

697

Diverse kosten

96

202

378

208

208

220

Doorberekende uren

299

299

299

299

299

299

Inhuur personeel

79

42

247

148

95

75

Bijdrage Algemene dienst

1.595

1.545

1.487

1.490

1.493

1.493

Totaal bedrijfslasten

4.857

5.245

5.552

5.259

5.299

5.377

Renteposten:

Rentebaten

2

-

-

-

-

-

Rentelasten

60

51

46

42

71

103

Negatief renteresultaat

58

51

46

42

71

103

Bedrijfsresultaat

1.243 V

501 V

483 V

800 V

886 V

933 V

ga terug