Begroting 2020

“Wat gaan we doen en hoe gaan we dat betalen?” zijn de vragen die aangeven waar het om draait bij een begroting.

Samen aan de slag
In 2020 (en daarna) gaan we intensief aan de slag met de thema’s Wonen, Economie, Gezondheid en Duurzaamheid. Daar zal ook uitgebreid uw mening als inwoner over worden gevraagd. Want hoe moeten wij omgaan met duurzame energie? Wat zijn de wensen met betrekking tot woningbouw en bedrijvigheid? En wat is uw mening over ons lokaal gezondheidsbeleid? Deze vragen staan prominent op de agenda.

Grip op de financiën
De inkomsten van een gemeente komen grotendeels van de Rijksoverheid. Als het Rijk meer geld uitgeeft, krijgen gemeenten ook meer geld en andersom. Het  wisselende inkomen (de fluctuaties zijn fors), gecombineerd met steeds meer taken die de gemeente van het Rijk overneemt, zorgt soms voor een  spanning bij het sluitend krijgen van de begroting.Maar in Koggenland hebben we nog steeds grip op de financiën. Ons fundament is stabiel en solide. Onze reservepositie is uitstekend en de risico’s die we lopen, kunnen we nog goed aan.

Zorg en vreugde
Uitgaven voor de Jeugdwet blijven een bron van zorg. Sinds 2015 is de jeugdzorg bij gemeenten ondergebracht in de vorm van een ‘open einde regeling’. Dat betekent dat ook als het budget op is, we wél zorg moeten blijven leveren.  Op de jeugdzorg hebben we momenteel een tekort hebben van meer dan € 1 miljoen per jaar. Bron van vreugde, ook voor de jeugd, is de bouw van het nieuwe Kindcentrum Avenhorn.

De toekomst vol vertrouwen tegemoet
Er wordt veel aandacht geschonken aan de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting in 2021 in werking en bundelt veel wetten tot één wet. Dit met als doel het voor inwoners makkelijker te maken om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten. Concluderend kunnen we stellen, dat we vol ambitie, energie en vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Namens het college burgemeester en wethouders
Wethouder Caroline van de Pol

Baten € 69.099.243

Lasten € 69.099.243

Baten

€ 49.795.335

Lasten

€ 22.301.048

Baten

€ 3.926.515

Lasten

€ 24.526.541

Baten

€ 15.377.393

Lasten

€ 22.271.654