Begroting 2020

Berekening Emu-saldo

(x € 1.000)

Jaar

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

1.

exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit de reserves (zie BBV, artikel 17c)

1.384 V

588 N

610 N

2.

mutaties (im)materiële vaste activa

-/-

1.960 N

2.067 N

1.703 N

3.

mutaties voorzieningen

+/+

9 N

334 N

55 N

4.

mutaties voorraden ( =inclusief bouwgronden in exploitatie)

-/-

1.955 V

2.452 V

2.162 N

5.

verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-/-

Totaal

1.831 V

1.308 N

3.199 V

ga terug