Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de financiële positie van de gemeente beschreven. Tevens wordt een geprognosticeerde balans opgenomen en financiële kengetallen.
Weerstandscapaciteit geeft aan of een gemeente in staat is om de gevolgen van de financiële risico's op te vangen, zonder dat plannen of de uitvoering daarvan in gevaar komen. De weerstandscapaciteit bestaat uit bedragen die de gemeente beschikbaar heeft om onverwachte kosten te kunnen betalen.

Het beschikbare weerstandsvermogen zijn de beschikbare bedragen om onverwachte financiële risico's op te vangen, deze zijn:

(x € 1.000)

Begroting 2020 

Structurele bedragen:

Onvoorziene uitgaven

32

Budgettaire ruimte

91

Ruimte belastingcapaciteit OZB

654

777

Incidentele bedragen:

Algemene reserves

28.987

*

Totaal weerstandscapaciteit

29.764

* incl. reserve Sociaal Domein

Alle financiële risico's van de gemeente worden van te voren ingeschat en de tien risico's met de grootste impact
worden aangegeven onder het kopje 'Top 10 risico's'. Het totale bedrag van de financiële risico's is de benodigde weerstandscapaciteit.

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio en wordt als volgt berekend: totale
ingeschatte risico's gedeeld door de beschikbare bedragen. De ratio geeft aan hoeveel keer de risico's kunnen worden
opgevangen.