Begroting 2020

Dienstverlening & Bestuur

Achtergrondinformatie & ontwikkelingen

Programma Dienstverlening
Het programma dienstverlening waarin we werken aan verdere verbetering van onze fysieke en digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers loopt door in de collegeperiode 2018 – 2022. Binnen het programma zetten we extra in op het betrekken van inwoners en ondernemers bij onze dienstverlening én op monitoring en directe bijsturing van onze dienstverlening. We gaan onze dienstverlening ‘samen’ verder verbeteren, waarin we uitstralen dat we toegankelijk, slagvaardig en zorgvuldig zijn.

Dienstverlening
Er zijn veel ontwikkelingen die er toe leiden dat de manier waarop we onze dienstverlening vorm hebben gegeven, aangepast zal moeten worden. Aanvragen worden steeds meer digitaal ingediend en verwerkt. Door het gebruik van een nieuwe applicatie binnen Burgerzaken zorgen we ervoor dat de dienstverlening aan onze inwoners steeds vaker ook digitaal wordt aangeboden. Onze digitale dienstverlening groeit, maar uiteraard blijven wij ook graag persoonlijke dienstverlening leveren indien dat meer passend of gewenst is.

Onze rol als gemeente verandert. Wij worden steeds meer een expertisecentrum waar we inwoners en ondernemers adviseren in complexe situaties. Dit vraagt om een andere houding, een andere manier van communiceren en een andere manier van omgaan met onze inwoners en ondernemers. Dat blijft een continue-proces waarbij wij onze inwoners en ondernemers het gevoel willen geven dat zij zich welkom voelen.

Instrumenten om dat te meten worden steeds meer ingezet zoals een klantmonitor, peilingen en klantcontactsysteem. Verbetering van onze digitale toegankelijkheid waaronder de website is een blijvend speerpunt.

Inwonersparticipatie.
Er is steeds meer interactie tussen de inwoners/ondernemers en onze gemeente (participatie). Via de dorpsgesprekken is dit ook door ons gestimuleerd. We gaan hier mee door. We blijven activiteiten die vanuit inwoners komen stimuleren waardoor energie wordt aangeboord om de dorpen in Koggenland vitaal te houden. We zoeken naar nieuwe manieren om inwoners te laten participeren. Naar aanleiding van een evaluatie van de dorpsgesprekken in het kader van Vitaal Koggenland worden nieuwe voorstellen aan de raad voorgelegd. De ervaringen met participatie voor de omgevingsvisie worden meegenomen. Nieuwe voorstellen zullen aan uw raad worden voorgelegd.

Bedrijfsvoering
Vanwege uitbreiding van bestaande én nieuwe taken die onze organisatie moet uitvoeren dient de formatie versterkt te worden.
De (beperkte) uitbreiding doet zich voor bij de afdelingen Welzijn & Zorg en Advies & Ondersteuning en zijn gericht op sociaal domein, juridische zaken, informatievoorziening en informatiebeveiliging.
Als gevolg van de uitbreiding van de formatie, aantrekkelijk werkgeverschap en regionale ontwikkelingen dient er ook een aanpassing in het opleidingsbudget plaats te vinden om de kwaliteit van onze medewerkers te kunnen continueren.

Verhogen opleidingsbudget
Op dit moment besteden we ongeveer 1,4% van onze loonsom aan opleidingen. In de afgelopen jaren is het opleidingsbudget niet meegegroeid met de groei van de formatie.
Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van de regionale West-Friesland Academie en kiezen we vanwege de krapte op de arbeidsmarkt vaker voor het zelf opleiden van medewerkers.
Vanuit het oogpunt van aantrekkelijk werkgeverschap willen we 2% van onze loonsom aan de ontwikkeling van onze medewerkers besteden.
Uitgaande van een loonsom van € 10.000.000 willen we een opleidingsbudget van € 200.000,00 beschikbaar stellen. Dit betreft een verhoging van het bestaande opleidingsbudget met € 60.000,00.

In de regio wordt een vergelijkbaar percentage gehanteerd. Zo hebben Hoorn en Medemblik respectievelijk een percentage van 2% en 2,2% van de loonsom.

Werkplekken
Vanuit diverse oogpunten moeten wij gefaseerd in 2020, 2021 en 2022 onze fysieke werkplekken moderniseren. De laatste jaren zijn extra taken naar de gemeente gegaan waardoor onze organisatie is gegroeid en er meer werkplekken nodig zijn. Op sommige afdelingen is de beschikbare ruimte te klein. Om een verbouwing met hoge kosten te voorkomen, is onderzocht hoe we hier goed mee om kunnen gaan.

Een groot aantal werkplekken is verouderd en die zijn ook niet flexibel om in te kunnen spelen op deze ontwikkeling. Daarnaast krijgen wij vanuit SSC DeSom een nieuw werkconcept (via de resultaatbestemming 2018 heeft uw raad hiervoor een krediet beschikbaar gesteld). Dit werkconcept biedt volop kansen om flexibeler te werken en meer samen te werken binnen de organisatie en in de regio. Een goede ontwikkeling waarbij we nu de kans willen pakken om onze werkplekken daar op aan te laten sluiten. Door nieuwe kleinere bureaus, deels flexibel werken en een andere inrichting creëren we voldoende ruimte voor het aantal benodigde werkplekken.

Tot slot willen wij ook graag een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers beschikken over een moderne werkplek dat aansluit bij de ontwikkelingen op het gebied van het ‘nieuwe werken’, informatiebeveiliging en Arbo.

Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 dienen wij dan ook te investeren in de fysieke werkplekken.

Informatievoorziening
De rol van informatievoorziening/gegevensmanagement wordt steeds groter en belangrijker. Denk aan de steeds verdergaande digitalisering en de bijbehorende digitale transformatie, maar ook de invloed van privacy en gegevensbescherming. Het aansluiten van onze gegevens op landelijke voorzieningen en lokale systemen wordt technisch steeds ingewikkelder en belangrijker omdat deze gegevens meervoudig gebruikt worden. Onze informatiehuishouding is essentieel voor onze dienstverlening. Het programma Harmonisatie Westfries informatielandschap zetten we voort binnen het Pact van Westfriesland.

Pact van Westfriesland
Doel van dit pact is om via regionale samenwerking de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs ,vrije tijd en zorg. In april 2018 is het Pact van Westfriesland geëvalueerd. Een vervolg wordt opgenomen in een pact 7.1. en is in 2019 voorgelegd aan de 7 Westfriese raden. Voor de organisatie van het Uitvoeringsprogramma worden extra middelen gevraagd.

Openbare orde en veiligheid
Onze grote inzet om alcohol en drugsgebruik onder jongeren te verminderen zetten we ook in 2020 verder voort. Ook de aanpak tegen ondermijning zetten we voort. Dit doen we gezamenlijk in de regio met politie, OM en de gemeenten. Vanuit het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit geven we extra aandacht aan adresgegevens met als doel de kwaliteit hiervan in onze basisregistratie optimaal te houden en adresgerelateerde fraude te bestrijden.
Tot slot blijven wij inzetten op een veilig Koggenland, met een goede samenwerking tussen onze BOA’s en de politie.