Begroting 2020

Dienstverlening & Bestuur

Beleidsindicatoren

Het opnemen van beleidsindicatoren in de begroting is verplicht. Het BBV schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. In de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn deze beleidsindicatoren opgenomen.

Per programma geven we de meest recente beleidsindicatoren aan die een vergelijking met andere gemeenten mogelijk maken. De meeste beleidsindicatoren kunt u vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Als voor een beleidsindicator geen relevante gegevens (van het jaar 2017 en verder) door de bronhouder kunnen worden verstrekt dan wordt dit bij de beleidsindicator in de onderstaande tabel met '-' weergegeven.

Beleidsindicator

Eenheid

Jaar

Koggenland

Trend*

< 25.000 inw.**

Nederland

Bestuur en ondersteuning

Formatie/Bezetting

fte per 1.000 inwoners

2018

6,2

-

8,3

Externe inhuur

kosten als % van de loonsom + totale kosten inhuur externen

2018

7,8

-

20,2

Apparaatskosten

kosten per inwoner

2018

547,40

-

-

Overhead

% van totale lasten

2018

13,8

-

-

Veiligheid

Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2018

0,2

1,1

2,2

Geweldsmisdrijven

per 10.000 inwoners

2018

24,3

28,8

48,4

Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2018

1,8

2,1

2,5

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 10.000 inwoners

2018

39,7

36,3

54,3

Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren

2018

100

100

119

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2019

618

708

669

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens

2019

713

784

739

Demografische druk

%

2018

77,1

78,5

69,6

Gemiddelde WOZ waarde

€ 1.000

2018

242

268

230

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2018

0,26

-

-

* vergelijking met voorgaand jaar.
** vergelijkbare gemeenten met minder dan 25.000 inwoners.