Begroting 2020

Financiering

Financieringsbehoefte

In de begroting van 2019 gaven we al aan dat er externe financiering moet worden aangetrokken. Er staan immers omvangrijke investeringen op het programma, zoals:

  • het kindcentrum in Avenhorn en de aanpassing van de openbare ruimte
  • de aankoop van nieuwe woningen voor en door het woningbedrijf
  • investeringen in de bouwgrondexploitatie

De omvang van deze investeringen is zodanig dat financiering met kort geld geen optie is. De maximale kredietlimiet wordt dan gedurende meer dan drie kwartalen overschreden. Daardoor is de consolidatie (omzetten van kort geld naar lang geld) verplicht. We gaven vorig jaar aan dat er nog een grote onzekerheid bestond in de tijd waarin de realisatie van deze investeringen plaats zou vinden. De financiële gevolgen van het aantrekken van externe financiering waren daarom nog niet in de begroting van 2019 opgenomen.

In deze begroting voor het jaar 2020 is meer duidelijkheid in de termijnen waarin de investeringen plaatsvinden en wanneer externe financiering moet worden aangetrokken. Dit is uitgewerkt in een liquiditeitsprognose. Daaruit volgt dat in de jaren 2020 en 2021 externe financiering nodig is van € 12 miljoen in totaal. In 2020 € 6,5 miljoen en in 2021 € 5,5 miljoen. Uitgegaan is van een looptijd van tien jaar met een jaarlijkse aflossing.

Voor de rentelasten is uitgegaan van de huidige, lage rente (prijspeil juli 2019). Deze lasten zijn opgenomen in de begroting en in het meerjarenperspectief.