Begroting 2020

Financiering

Financiering

Financiering  zijn die activiteiten gericht op de beheersing van de liquiditeitspositie en de voorziening in de benodigde liquide middelen. De financiering met vreemd vermogen beperken we zoveel mogelijk. Eerst spreken we de aanwezige liquide middelen aan met het oog op een zo gunstig mogelijk renteresultaat.

Bij het aantrekken van de externe financiering gelden o.a. de volgende uitgangspunten:

  • het aantrekken van externe financiering is gericht op de uitoefening van de publieke taak
  • externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt voor een gunstig mogelijk renteresultaat
  • het aantrekken van onderhandse leningen is toegestaan

Gelet op de huidige rentestand is het aantrekkelijk om op de geldmarkt financiering op te nemen. De rente is negatief en de opnemer krijgt geld toe. Een dergelijke handeling is echter in strijd met de Wet FIDO. Daarin is opgenomen dat het verboden is om middelen aan te trekken met het doel deze  vervolgens te beleggen.

In november 2018 sloot de gemeente met de huisbankier, de Bank Nederlandse Gemeenten, een nieuwe financieringsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de voorwaarden voor de limiet van de kredieten aangepast. Deze wijziging trad op 1 januari 2019 in werking. De wijziging is voor de gemeente, gelet op de huidige rentestanden, voordeliger dan de vervallen regeling.

In het treasurystatuut is opgenomen dat we mogen uitgaan van één offerte voor een langlopende geldlening indien financiële instellingen en makelaars geen aanbiedingen (willen) doen. In de praktijk willen de financiële instellingen de voorwaarden van de al gedane aanbiedingen weten. Die geven we niet, waardoor er geen offerte wordt ingediend. Wij zijn daardoor aangewezen op de huisbankier. Groot voordeel daarbij is wel, dat de administratieve afhandeling veel soepeler en sneller verloopt dan bij reguliere geldmakelaars en we veelal eerder de beschikking hebben over de lening.