Begroting 2020

Financiering

Inzicht rentelasten

De commissie begroting en verantwoording (Cie BBV) heeft in de "Notitie rente 2017" heeft in de voorschriften voor gemeenten opgesteld voor de wijze waarop met rente wordt omgegaan. De belangrijkste voorschriften daarvan zijn:

  • alle externe rentelasten en rentebaten worden verantwoord op het taakveld treasury.
  • rentevergoeding over het eigen vermogen (de reserves) is niet toegestaan.
  • de omslagrente wordt berekend aan de hand van de externe rentelasten en rentebaten en gedeeld door de activa die hiermee zijn gefinancierd, waarbij een afronding op 0,5% is toegestaan.
  • als de werkelijke rentelast of rentebaat afwijkt van de voorgecalculeerde rente dan kan deze worden aangepast aan de werkelijke rente. Deze aanpassing is verplicht als de afwijking groter is dan 25%.

De geraamde externe rentelast voor het jaar 2020 bedraagt € 84.000. Deze rente delen we over het saldo van de activa per 1 januari 2020 dan komt het percentage uit op 0,13%.