Begroting 2020

Financiering

Renteberekening

Rente BIE
De Cie BBV heeft in de 'Notitie grondbeleid 2016' de wijze van berekening van de rente over de bouwgrond in exploitatie (BIE) beschreven. De renteberekening over de BIE wordt gebaseerd op het totaal van de te betalen rente over het vreemd vermogen. Rente over het eigen vermogen mag niet aan de BIE worden toegerekend.

Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage berekenen we als volgt:

  • in geval van projectfinanciering: de rente van de direct aan de grondexploitatie gerelateerde financiering
  • bij de overige financiering: het gewogen gemiddelde rentepercentage  van de leningenportefeuille naar de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen
  • indien er geen externe financiering is: geen rentetoerekening aan de BIE
  • de rente wordt toegerekend over de boekwaarde per BIE per 1 januari van het boekjaar