Begroting 2020

Financiering

Wijze toerekening rente aan taakvelden

Onderstaand geven we een overzicht van de wijze waarop de rente wordt toegerekend naar de taakvelden. Deze is als volgt:

Renteschema (€)

externe rentelasten over korte en lange financiering

        84.199

externe rentebaten over korte en lange financiering

                  -  

saldo rentelasten en rentebaten

        84.199

doorbelasting:

rente naar grondexploitaties

       -11.719

rente aan projectfinanciering

                  -  

rente door verstrekte leningen projectfinanciering

                  -  

       -11.719

rente over eigen vermogen

                  -  

rente over voorzieningen

                  -  

                  -  

totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

        95.918

aan taakvelden toegerekende rente:

alle taakvelden excl. bouwgrondexploitatie

        95.918

aan bouwgrondexploitatie

       -11.719

totaal toegerekende rente aan taakvelden

        84.199

renteresultaat op het taakveld treasury:

saldo rentelasten en baten

        84.199

toegerekende rente aan taakvelden

        84.199

renteresultaat

                  -  

Het totaal van de externe rentelasten wordt verdeeld over de activa. Die bestaat uit de boekwaarden van de BIE's (bouwgrondexploitaties), de investeringen met een vast financiering (projectfinanciering) en de investeringen waaraan geen externe financiering is gekoppeld, de totaalfinanciering. Daarbij is het niet mogelijk aan te geven welke lopende geldstroom specifiek aan een investering is gekoppeld.

Omdat het totaal van de boekwaarden van de BIE's negatief kan zijn, verhoogd dit het bedrag aan rente die verdeeld wordt over de overige activa die uit de totaalfinanciering zijn betaald.