Begroting 2020

Financiering

Inzicht renteresultaat

De externe rentelasten en rente baten worden verdeeld over de activa (met uitzondering over de boekwaarden van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Het totaal van de toe te rekenen rente kan afwijken van de berekende rente op basis van de renteomslag. Daardoor kan er een renteresultaat ontstaan op het taakveld treasury.