Begroting 2020

Financiering

Doelstelling

In deze paragraaf gaan we nader in op de financieringsportefeuille. Ook geven we inzicht in de wijze waarop we de rente verwerken en hoe we deze toerekenen aan de taakvelden, de exploitatie en het grondbedrijf. Verder geven we een toelichting op de behoefte aan financiering van onze gemeente. Ook geven we inzicht in de ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury, het risicobeheer (financieringsrisico), de financieringspositie en de leningportefeuille.

Treasury is het sturen op en het beheersen van de financiële vermogenswaarden en de geldstromen. De hieraan verbonden risico's sturen en beheersen we op zodanige wijze dat deze risico's en de kosten worden zo klein mogelijk worden gemaakt.