Begroting 2020

Onderhoud kapitaal goederen

Gemeentelijke gebouwen

De gemeentelijke portefeuille bestaat uit 42 objecten en zijn als volgt ingedeeld:

Maatschappelijk vastgoed: 32
Onder maatschappelijk vastgoed wordt verstaan: sporthallen, gymzalen, kerktorens, zwembaden, volkstuinbouw etc.
Publieke dienst: 10
Onder gebouwen voor de publieke dienst wordt verstaan: brandweerkazernes, gemeentehuis, werf etc.
Brandweerkazernes
Alle brandweerkazernes zijn eigendom van de gemeente Koggenland met uitzondering van de brandweerkazerne in Avenhorn. Het economisch eigendom van de brandweerkazerne in Avenhorn is in handen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Onderhoud gebouwen
In 2017 is de  'Meerjarenonderhoudsplanning 2017 - 2031' door de raad vastgesteld. Dit is richtinggevend voor het onderhoud van de gebouwen. Op basis van het onderhoudsplan is een berekening gemaakt van de hoogte van de voorziening voor meerjarig onderhoud.

in 2020 wordt gestart met een conditiemeting van het bezit op basis waarvan een nieuwe meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld. Dit kan leiden tot aanpassing van de onderhoudsvoorziening.

Af te stoten vastgoed
De verwachting is dat er in 2020 geen vastgoed wordt afgestoten.