Begroting 2020

Onderhoud kapitaal goederen

Groen

De coalitie heeft in het coalitieprogramma 2018-2022 aangegeven voorstander te zijn van het planten van meer bomen. Bomen zijn erg belangrijk: ze hebben een esthetische waarde, dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en reguleren klimatologische omstandigheden. Ook hebben bomen een ecologische- en economische waarde. Ook zijn mensen doorgaans gelukkiger in een bomenrijke omgeving.

Bomenbeleidsplan
Om een gezond en gevarieerd bomenbestand te waarborgen is een bomenbeleidsplan essentieel. De borging van dit beleidsplan vindt plaats via het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Groen. De kosten om het bomenbeleidsplan op te stellen zijn begroot op € 25.000. De overdracht wegen HHNK is aanstaande. Afhankelijk van de besluitvorming van de gemeenteraad worden de bomen die meegaan in de overdracht opgenomen in het bomenplan teneinde een integraal plan te bewerkstelligen.