Begroting 2020

Onderhoud kapitaal goederen

Wegen

De planning voor het groot en klein onderhoud gebeurt op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Wegen. Het huidige beheerplan Wegen (2017-2021) is in de 'crisis' opgesteld en is budget gestuurd, hierdoor is er uitgesteld onderhoud ontstaan. Aangezien we nu ruim uit de crisis zijn willen we het huidige MJOP eerder oppakken dan de looptijd en voor 2020-2023 een kwaliteit gestuurd MJOP opstellen. Hiermee vervalt ook de lijst uitgesteld onderhoud. In Q4 2019 zal dit MJOP worden aangeboden aan de raad ter besluitvorming.

Intentieovereenkomst overdracht wegen
In juli 2017 is er een intentieovereenkomst getekend met de zeven Westfriese gemeenten voor de overdracht wegen van het HHNK naar de gemeenten.

In maart 2018 is er een plan van aanpak opgesteld om te komen tot die overdracht. Uitgangspunt is dat de totale gemeentelijke lasten in elk van de Westfriese gemeenten als gevolg van de overdracht van wegen vanuit het Hoogheemraadschap niet hoger worden. Bij de beoordeling hiervan worden de huidige gemeentelijke belastingen vermeerderd met de huidige wegenheffing uit de waterschapslasten. Uitgezonderd is de trendmatige verhoging. De planvorming is in volle gang en in september/oktober 2019 zal er nog raadsbrede informatie komen in de regioraad om in december 2019 het geheel ter besluitvorming aan te bieden.