Begroting 2020

Onderhoud kapitaal goederen

Bijlage: Onderhoud kapitaalgoederen

Categorie

Beleidskaders

Vaststelling

Gewenst kwaliteitsniveau

Beheers- en onderhoudsplannen

Looptijd

Financiële gevolgen (€)*

Achterstallig onderhoud

Wegen**

- Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Raad, 16-09-2013

CROW, niveau B

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2013-2023)

10 jaar

992.000

Geen

- Besluit omtrent kwaliteitsniveau wegen

Raad, 24-01-2012

CROW, niveau B

onbepaald

zie GVVP

Geen

- MJOP Wegen

Raad, 28-11-2016

CROW, niveau B

Beheerplan wegen (2017-2021)

5 jaar

zie GVVP

Geen

- Beleidsplan Openbare Verlichting (2019-2023)

Raad, 17-12-2018

MJOP Openbare Verlichting (2019-2023)

5 jaar

200.600

Geen

Riolering

Gemeentelijk Rioleringplan

Raad, 28-10-2013

Leidraad riolering

Gemeentelijk Rioleringplan (2019-2022)

4 jaar

830.000

Geen

Water***

Begroting (2015)

Raad, 10-11-2014

Waterschapskeur

Jaarlijkse inspectie

1 jaar

149.000

Geen

Groen

- MJOP Groen

Raad, 28-12-2017

Geen achterstallig onderhoud*****

MJOP Groen (2018-2022)

5 jaar

623.200

Geen

- Accomodatiebeleid

Raad, 30-11-2015

Accomodatiebeleid (2016)

onbepaald

0

Geen

Gebouwen****

MJOP Gebouwen

Raad, 01-05-2017

Geen achterstallig onderhoud

Financiële prognose (2017 -2031)

15 jaar

300.503

Geen

* de bedragen in de kolom financiele gevolgen zijn conform de plannen in 2020 (stand van zaken per juli 2019)

** inclusief kunstwerken en openbare verlichting

*** inclusief baggeren, beschoeiing, schouwerk

**** exclusief onderwijs

***** kapitaalvernietiging, onveiligheid, aansprakelijkheid