Begroting 2020

Lokale heffingen

Kostendekkendheid

Gemeenten dienen inzicht te bieden in de baten en lasten die zij toerekenen aan leges en heffingen met als doel de transparantie te verhogen met betrekking tot de totstandkoming van de legestarieven en andere gemeentelijke heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn.
In de bij de Legesverordening behorende tarieventabel wordt onderscheid gemaakt in drie titels. Deze titels zijn:

  • Titel 1 - Algemene dienstverlening / leges
  • Titel 2 - Leefomgeving / omgevingsvergunning
  • Titel 3 - Evenementen (o.a. horeca e.d.)

Voor de beoordeling is tevens berekend welke kostendekking er is voor:

  • de rioolheffing;
  • afvalstoffenheffing;
  • en de begraafplaatsen (lijkbezorgingsrechten).

De kostendekking is als volgt:

Berekening van kostendekkendheid van een heffing en leges

(x € 1.000)

Rioolheffing

Afvalstoffen- heffing

Begraafplaatsen

Algemene dienstverlening

Leefomgeving

Evenementen

Kosten taakveld

1.280

2.984

69

266

511

2

Inkomsten taakveld (niet zijnde de heffing)

(263)

Directe kosten taakveld

1.017

2.984

69

266

511

2

Overhead

112

4

66

BTW

293

206

-

Indirecte kosten taakveld

405

210

66

-

-

-

Totale kosten taakveld

1.422

3.194

134

266

511

2

Opbrengst heffingen

1.403

3.193

55

219

415

1

Dekkingspercentage (2020)

98,7%

100,0%

41,0%

82,3%

81,2%

21,6%

Dekkingspercentage (2019)

92,4%

99,4%

44,7%

88,4%

77,8%

31,7%