Begroting 2020

Lokale heffingen

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Het gemeentelijke beleid is om de belastingdruk voor de inwoners zo laag mogelijk te houden. Waar mogelijk stellen we een kostendekkend tarief vast voor heffingen. Het beleid en de tarieven worden vastgelegd in verordeningen. Een verordening is een door de raad vastgestelde regelgeving geldig binnen de gemeentegrenzen.

Uitgangspunt is dat de tarieven jaarlijks met de inflatiecorrectie worden aangepast, tenzij de tarieven wettelijk zijn vastgelegd. Het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie wordt toegepast.

De raad heeft op 1 juli 2019 besloten om een begin te maken met het onderzoeken en vaststellen van regelarm legesbeleid, waardoor onder andere lokale evenementen vrij worden gesteld van leges. De uitwerking van dit beleid zal deels in het vierde kwartaal van 2019 plaatsvinden en effect hebben op de legesverordening 2020.