Begroting 2020

Lokale heffingen

Tarieven

De tarieven voor de gemeentelijke belastingen zijn:

Belastingen

Tarief

(ongebonden heffingen)

2018

2019

2020

Onroerendezaakbelasting (%)

woningen eigendom

0,0839

0,0792

0,0766

niet-woning eigendom

0,1262

0,1187

0,1181

niet-woning gebruiker

0,1034

0,0960

0,0955

Forensenbelasting (€)

chalet

179,43

181,76

184,50

woning

364,72

369,46

375,00

Hondenbelasting (€)

eerste hond

15,17

15,37

-

tweede hond

28,31

28,68

-

elke volgende hond

38,92

39,43

-

kennel

114,24

115,73

-

Heffingen

Tarief

(gebonden heffingen)

2018

2019

2020 * 

Afvalstoffenheffing (€)

éénpersoonshuishouden

262,25

277,26

281,42

meerpersoonshuishouden

350,46

372,74

378,33

Rioolheffing (€)

woning

137,00

137,00

137,00

niet - woning (derden / > 5 personen)

274,00

274,00

274,00

niet - woning (derden / < 5 personen)

137,00

137,00

137,00

niet - woning  ( <3m3)

35,00

35,00

35,00

extra aansluiting

35,00

35,00

35,00

kamers verzorgingstehuis

35,00

35,00

35,00

vaste standplaats op camping

100,00

100,00

100,00

passantenplaats op camping

14,00

14,00

14,00

* De tarieven 2020 zijn onder voorbehoud. Uw raad beslist hierover in de raad van december 2019.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Basis voor de berekening van de OZB is de WOZ-waarde van de woning/ het bedrijfspand. Uit de voorlopige marktanalyse Koggenland blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 4,8% stijgt. Om de begrote opbrengst te behalen, worden de tarieven OZB met een ongeveer gelijk percentage verlaagd en daarna verhoogd met het prijsindexcijfer van juni 2019. Daardoor blijft de opbrengst van de OZB in eerste instantie gelijk aan het vorige jaar. Daarna wordt de trendmatige tariefstijging toegepast.

Het belastingbedrag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het OZB-tarief.

Voorbeeld:
WOZ-waarde: € 250.000
Tarief eigenarenbelasting woning: 0,0766%
Belastingaanslag eigendom woning: € 250.000 * 0,0766% = € 191,50

Afvalstoffenheffing
De HVC verzorgt namens de gemeente Koggenland de inzameling en de verwerking van het huishoudelijk afval. In het vierde kwartaal van 2019 komt er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de HVC. Deze overeenkomst leidt tot aanpassing van het afvalstoffentarief welke afhankelijk is van de ambities in het gemeentelijk grondstoffenplan. Voor deze begroting worden de tarieven afvalstoffenheffing vooralsnog berekend aan de hand van tot nu bekende feiten.

Rioolheffing
De rioolheffing is met ingang van 2019 omgezet naar een eigenarenheffing. Dit leidt tot meer eenheid in de wijze van heffen binnen de Westfriese gemeenten. De basis voor de berekening van de tarieven is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Daarin is besloten om de tarieven tot en met 2022 gelijk te houden op € 137,-.