Begroting 2020

Lokale heffingen

Geraamde inkomsten

Onderstaand geven wij een overzicht van de geraamde baten uit de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Opbrengst belastingen en heffingen

rekening

begroting

begroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

Belastingen (ongebonden heffingen)

onroerendezaakbelasting gebruikers

373

368

355

onroerendezaakbelasting eigenaren

2.373

2.368

2.400

hondenbelasting

29

30

0

forensenbelasting

100

95

95

totaal belastingen

2.875

2.861

2.850

Heffingen (gebonden heffingen)

rioolheffing

1.410

1.403

1.430

afvalstoffenheffing

2.966

3.180

3.215

leges burgerlijke stand / bevolkingsregister

15

30

25

leges huwelijken/partnerschap

14

20

20

leges rijbewijzen

100

60

60

leges reisdocumenten

117

30

75

leges wabo-vergunningen

640

575

530

marktgelden

2

1

1

totaal heffingen

5.264

5.299

5.356

Totaal

8.138

8.160

8.206