Begroting 2020

Lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf 'lokale heffingen' krijgt u een overzicht en een toelichting op de lokale heffingen, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en een overzicht van de tarieven.

Overzicht lokale heffingen

Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn de gemeentelijke belastingen en de heffingen de belangrijkste inkomstenbronnen.

 • Belastingen zijn ongebonden heffingen, de opbrengst is vrij besteedbaar. Gemeente Koggenland kent de volgende belastingen:
  • onroerendezaakbelastingen
  • forensenbelastingen
  • hondenbelasting (m.i.v. 1 januari 2020 afgeschaft)

De opbrengst wordt bepaald door de gemeenteraad.

 • Heffingen zijn gebonden heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst. De opbrengst van de heffing mag niet meer bedragen dan de kosten die we hiervoor maken. Gemeente Koggenland kent de volgende heffingen:
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • leges
  • lijkbezorgingrechten (grafrechten)

Toelichting lokale heffingen

WOZ-waarde
Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bepaalt de gemeente jaarlijks de waarde van alle woningen, bedrijfspanden en onbebouwde stukken grond. De WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt door de gemeente bepaald naar de waarde op waardepeildatum. De waardepeildatum ligt altijd op 1 januari van het vorige belastingjaar. Dus voor het belastingjaar 2020 kijken we naar waardepeildatum 2019.

De verwachte gemiddelde stijging in waarde van alle woningen in Koggenland voor het belastingjaar 2020 is 4,8%.

De kwaliteit van de WOZ-waarden wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer.
Zij heeft na onderzoek medegedeeld dat de taxaties aan de gestelde eisen voldoet en dat gemeente Koggenland (net als voorgaande jaren( het predicaat “Goed” verdiend. Daar zijn we trots op. Na deze goedkeuring hebben we toestemming om de aanslagen te mogen verzenden.
De WOZ-waarde van woningen is sinds 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. De WOZ-waarde van woningen kan worden opgevraagd via de website www.wozwaardeloket.nl.

Onroerendezaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de WOZ-waarde van een object (woning, bedrijf en/of grond). De WOZ-waarde staat vermeld op het aanslagbiljet.
De eigenaar van een woning betaalt alleen het eigenarengedeelte OZB.
De eigenaar en gebruiker van een bedrijf betaalt beide bedragen.

Forensenbelastingen
We heffen deze belastingen van personen die niet in de gemeente zijn ingeschreven, maar hier wel verblijven. Daarmee dragen zij bij in de kosten van gemeentelijke voorzieningen.

Afvalstoffenheffing
De HVC verzorgt voor de gemeente Koggenland de inzameling en verwerking van het huishoudelijke afval. Hiervoor worden kosten bij ons in rekening gebracht. Deze kosten worden via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij onze inwoners. Er zijn verschillende tarieven voor één of meerpersoonshuishoudens.

Rioolheffing
Eigenaren van eigendommen die zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering dragen bij in de kosten daarvan. Hiermee betalen we de kosten van de inzameling en het transport van afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater.

Lijkbezorgingrechten (grafrechten)
Lijkbezorgingsrechten heffen we voor de kosten van het begraven en het onderhoud van graven in onze gemeente.  
Leges
Met deze rechten brengen we de kosten van gemeentelijke diensten in rekening. Deze diensten verlenen we op aanvraag. Voorbeelden van deze diensten zijn vergunningverlening en afgifte paspoort en rijbewijs.