Begroting 2020

Grondbeleid

Onderbouwing van de geraamde winstnemingen

In 2016 heeft de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een notitie uitgebracht met regels voor gemeenten waarmee zij rekening mee moeten houden bij  tussentijds winstneming uit positieve grondexploitatiecomplexen en aangevuld met de 'Notitie grondexploitatie'. Kern is dat:

  • bij meerjarige grondexploitatiecomplexen de geprognosticeerde winst genomen moet worden die gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig verantwoorden (tussentijdse winstneming)
  • tussentijdse winstneming is verplicht
  • bij tussentijdse winstneming is het noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten

De wijze waarop de winstneming plaatsvindt bepaalt de gemeenteraad. De raad heeft in de vergadering van 17 juni 2019 de volgende uitgangspunten voor winstneming bij meerjarige grondexploitaties vastgesteld:

  • verwachte kosten/verliezen direct nemen en winst pas na realisatie
  • de gerealiseerde kosten, de nog te maken kosten en onzekerheden in de ontwikkeling van de kosten volledig meenemen in de berekening
  • alleen de gerealiseerde baten meenemen in de berekening
  • de grens voor de minimale boekwaarde van een grondexploitatie-complex vast te stellen op een positief bedrag van € 250.000
  • het bedrag voor winstneming vast te stellen op tenminste € 500.000

We hanteren hiermee zowel het voorzichtigheids- als het zorgvuldigheidsbeginsel.