Begroting 2020

Grondbeleid

Visie grondbeleid

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken.

Onderdelen die in elk geval in de paragraaf opgenomen moeten worden zijn:

  • een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting
  • een omschrijving van hoe de gemeente het grondbeleid uitvoert
  • een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
  • een onderbouwing van de geraamde winstneming
  • de beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken

Het gemeentelijk grondbeleid staat voor faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen en waar nodig of waar mogelijk wordt actief grondbeleid toegepast om zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende aanbod van woningen, bedrijfsruimte en voorzieningen te realiseren.