Begroting 2020

Welzijn & Zorg

Zorg & voorzieningen

Maatschappelijk effect

Onze inwoners kunnen, als het nodig is, rekenen op ondersteuning op maat. We waarderen en waar nodig (onder)steunen van mantelzorgers en vrijwilligers zodat deze in staat zijn én blijven om zich belangeloos in te zetten voor mede-inwoners.

Overige ontwikkelingen

Monitor Sociaal Domein

In 2020 wordt het onderzoek Monitor Sociaal Domein uitgevoerd gecombineerd met de inwonerpeiling (zie ook programma 1). De resultaten hiervan worden meegenomen in het toekomstige beleid Sociaal Domein.

Regeling toekomstbestendig wonen

Met deze regeling worden de inwoners geholpen met het verduurzamen en gelijktijdig toekomstbestendig maken van hun woning. Hiervoor wordt in totaal € 500.000 (in de vorm van geldleningen) aan inwoners beschikbaar gesteld.

Wet verplichte GGZ

Vanaf 2020 wordt de gemeente verantwoordelijk voor werkzaamheden in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Onder de Wvggz kunnen gedwongen opnames maar ook andere interventies zoals ambulante behandeling en begeleiding worden opgelegd. De gemeente ontvangt voor deze transitie middelen van het Rijk, de hoogte van het bedrag en de eventuele kostendekkendheid zijn nog niet bekend.

Activiteiten

ga terug