Begroting 2020

Welzijn & Zorg

Inkomensvoorzieningen

Maatschappelijk effect

Zowel op landelijk als lokaal niveau zijn inkomensondersteunende voorzieningen beschikbaar voor minima. De gemeente zet zich in om de bekendheid te bevorderen. Door financiële problemen te voorkomen en waar nodig hulp te bieden, wordt belemmering van (maatschappelijke) participatie als gevolg van financiële zorgen zoveel mogelijk voorkomen.

Inwoners die (nog) niet in staat zijn om zelf voldoende inkomen te verdienen, ontvangen via WerkSaam Westfriesland een uitkering zodat zij niet onder de armoedegrens leven.

Overige ontwikkelingen

Veranderopgave inburgering

Met ingang van 1 januari 2021 komt er een nieuwe Wet inburgering en in 2020 zal de implementatie van de nieuwe Wet inburgering plaatsvinden. Het gaat hier om een decentralisatie waarbij de regie over de inburgering bij de gemeenten wordt belegd. Welke kosten en Rijksmiddelen hiermee zijn gemoeid is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van het landelijke haalbaarheidsonderzoek dat in het jaar 2019 nog door het Rijk wordt uitgevoerd. In het haalbaarheidsonderzoek worden diverse scenario’s over mogelijke uitvoeringsmogelijkheden uitgewerkt.

Laaggeletterdheid

Uitwerken en uitvoering geven aan de aanstaande veranderingen op gebied van laaggeletterdheid, in samenwerking met WerkSaam Westfriesland en de andere Westfriese gemeenten. De exacte veranderingen vanuit het Rijk zijn op moment van schrijven nog niet bekend. Wel is bekend dat de regiefunctie van de gemeente prominenter wordt.

Regionale schuldhulpverlening

In 2020 evalueren wij het regionale beleidskader schuldhulpverlening en met de uitkomsten mede vormgeven aan het toekomstige beleid om dreigende armoede onder onze inwoners te voorkomen of te verminderen door middel van schuldhulpverlening.

In 2020 gaan we de Pilot Vroegsignalering (Vroegtijdig op basis van signalen van betalingsachterstanden in gesprek gaan met inwoners om preventief hulp te bieden) met de Westfriese gemeenten en andere partners vormgeven.

Uitvoeren Participatiewet:

  • Algemene bijstand, re-integratie, werk en inkomen, via WerkSaam Westfriesland, Voortzetting/uitvoering bestaande beleidsregels (2018).
  • Bijzondere bijstand via Zorgteam Koggenland, voortzetting/uitvoering bestaand beleid (2018), waaronder voortzetten collectieve zorgverzekering minima.

Overige

Behouden Koggenfonds en Kinderkoggenfonds om armoede onder inwoners te bestrijden.

ga terug