Begroting 2020

Welzijn & Zorg

Beleidsindicatoren

Het opnemen van beleidsindicatoren in de begroting is verplicht. Het BBV schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. In de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn deze beleidsindicatoren opgenomen.

Per programma geven we de meest recente beleidsindicatoren aan die een vergelijking met andere gemeenten mogelijk maken. De meeste beleidsindicatoren kunt u vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Als voor een beleidsindicator geen relevante gegevens (van het jaar 2017 en verder) door de bronhouder kunnen worden verstrekt dan wordt dit bij de beleidsindicator in de onderstaande tabel met '-' weergegeven.

Beleidsindicator

Eenheid

Jaar

Koggenland

Trend*

< 25.000 inw.**

Nederland

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners (15-74 jaar)

2018

8,2

9,9

15,3

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2018

8,7

9,2

10,4

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2018

<0,05

-

-

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2018

0,9

0,9

1,1

Cliënten met maatwerkarrangement WMO

per 1.000 inwoners

2018

39

53

65

Banen

per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-75 jaar

2018

464,3

539,8

663,0

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking

2018

70,9

68,7

67,8

Personen met een bijstandsuitkering

per 1.000 inwoners

2018

14,0

20,6

40,1

Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

-

-

1,82

Relatief verzuim

per1.000 leerlingen

2018

-

-

26,58

* vergelijking met voorgaand jaar.
** vergelijkbare gemeenten met minder dan 25.000 inwoners.