Begroting 2020

Welzijn & Zorg

Achtergrondinformatie & ontwikkelingen

Nu de overheveling van de decentralisatietaken van het Rijk naar de gemeenten voltooid is en we twee ‘overgangsjaren’ verder zijn, is het tijd om de transformatie verder vorm te geven. Een omslag van verzekerd denken waarin een inwoner ‘recht’ heeft op voorzieningen, naar het denken in wat nodig is om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te houden. Dat noemen we inclusief beleid, het centrale thema van het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020: Dit doen wij aan de hand van de vier thema’s:

  • Preventie en voorlichting
  • Efficiënt, effectief en experimenterend
  • Versterken eigen en sociale kracht
  • Slimmer samenwerken

Over de hele linie is sprake van voortzetting van de bestaande doelstellingen vanuit het beleidsplan Sociaal Domein 2017 – 2020 en van verdere uitvoering van het bestaand beleid.

In 2020 zullen we het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 evalueren. Met deze uitkomsten zullen we vorm geven aan het toekomstige beleid Sociaal Domein.

Met ingang van 1 januari 2020 is een groot deel van de zorg voor maatschappelijke ondersteuning en  jeugdhulp regionaal ingekocht. De ingekochte zorg wordt resultaat gestuurd bekostigd. Door deze wijziging kunnen we momenteel niet inschatten wat de financiële consequenties van deze nieuwe werkwijze zullen zijn. Om deze reden hebben we de kosten voor het jaar 2020 en verder vooralsnog begroot op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2018.