Begroting 2020

Verbonden partijen

Visie en beleidsvoornemens

Zienswijzen
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen vóór 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan de regeling indienen. De raden van de deelnemende gemeenten bereiden daarover hun zienswijze voor, bij voorkeur in onderling overleg en maken hun zienswijze kenbaar aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt de zienswijzen van de deelnemers mee in de advisering aan het algemeen bestuur tot vaststelling van de jaarrekening, de beleidsvoornemens, de begroting voor het komende jaar en het meerjarenperspectief.

Project informatievoorziening
De presidia van de raden van de gemeenten in de regio Noord-Holland stemden in met een project om producten te leveren die bijdragen aan een verbetering van de informatievoorziening vanuit de gemeenschappelijke regelingen. In 2017 is een advies voorbereid  om de informatievoorziening te verbeteren en de raden meer grip te geven op deze regelingen. In de raadsvergadering  van 5 februari 2018  zijn de voorstellen vastgesteld. De voorstellen bestonden uit de volgende onderdelen:

  • voor 1 januari wordt een kadernota ingestuurd met daarin de beleids- en de financiële kaders voor de begroting voor het daaropvolgende jaar. Voor 1 maart geeft de raad de zienswijze daarop af
  • het afgeven van een handreiking bestuursrapportage waarin aangegeven wordt welke informatie voor de raad van belang is
  • een handreiking waarin de raden tijdig worden betrokken bij beleidsontwikkeling, gespreid over drie fasen: initiatief, ontwikkeling en evaluatie
  • vaststellen van uitgangspunten voor:
  1. publicaties van agenda's voor algemene bestuursvergaderingen
  2. het vergaderschema
  3. werkbezoeken

Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen
Voor de gemeenschappelijke regeling waren in 2012 financiële uitgangspunten vastgesteld, de FUGR 2012. Deze uitgangspunten zijn in 2017 geëvalueerd. Hoewel de uitgangspunten goed gefunctioneerd hebben was het ook wenselijk dat onderdelen een verduidelijking kregen en bleek dat een aantal artikelen niet meer van toepassing was. Voorgesteld werd de nieuwe Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) vast te stellen.  De belangrijkste wijzigingen daarin waren:

  • een nieuwe methode voor de indexering  van de loon- en prijsstijgingen. Daardoor kunnen de regelingen zelf, zonder acties vanuit de gemeenten, de indexering berekenen
  • de nacalculatie van een lopend begrotingsjaar wordt afgeschaft en de bijdrage van de deelnemers in het lopende jaar niet meer aangepast. Eventuele verschillen, zowel positief als negatief, worden verwerkt in het volgende begrotingsjaar

In de nieuwe uitgangspunten is ook de afgifte van de zienswijze op de kadernota van de regelingen opgenomen. De raad heeft de FUGR 2019 in de vergadering van 25 februari 2019 vastgesteld en die uit 2012 ingetrokken.

ga terug