Begroting 2020

Wonen & Ondernemen

Beleidsindicatoren

Het opnemen van beleidsindicatoren in de begroting is verplicht. Het BBV schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. In de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn deze beleidsindicatoren opgenomen.

Per programma geven we de meest recente beleidsindicatoren aan die een vergelijking met andere gemeenten mogelijk maken. De meeste beleidsindicatoren kunt u vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Als voor een beleidsindicator geen relevante gegevens (van het jaar 2017 en verder) door de bronhouder kunnen worden verstrekt dan wordt dit bij de beleidsindicator in de onderstaande tabel met '-' weergegeven.

Beleidsindicator

Eenheid

Jaar

Koggenland

Trend*

< 25.000 inw.**

Nederland

Economie

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inwoners 15-74 jaar

2018

124,4

128,3

125,0

Functiemenging

%

2018

46,1

48,3

52,8

Volksgezondheid en milieu

Huishoudelijk restafval

kilogram per inwoner

2017

28

25

28

Hernieuwbare elektriciteit

%

2017

31,7%

-

16,9%

* vergelijking met voorgaand jaar.
** vergelijkbare gemeenten met minder dan 25.000 inwoners.