Begroting 2020

Wonen & Ondernemen

Achtergrondinformatie & ontwikkelingen

Omgevingswet
De Omgevingswet brengt de nodige veranderingen met zich mee als het
gaat om regels, beleid, bevoegdheden, automatisering, werkprocessen en
organisatie. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2021 en vergt veel
voorbereiding. Inmiddels heeft de raad het koersdocument, het plan van
aanpak en bijbehorende krediet vastgesteld. Het plan van aanpak is
gestoeld op 3 pijlers: regionale implementatie, bestemmingsplan
 verbrede reikwijdte (voorloper omgevingsplan) en opstellen kadervisie. Een
van de effecten van de Omgevingswet is dat er een andere werkwijze van
ons verlangd gaat worden, o.a. snellere doorlooptijd vergunningen / ‘ja,
mits’ houding. Daarom werken we inmiddels al samen met medewerkers van
ketenpartners (Omgevingsdienst, Hoogheemraadschap, Veiligheidsregio
etc.) die wekelijks bij ons op kantoor werken en meedenken bij nieuwe
initiatieven of knelpunten.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de bouwtechnische toets alvorens
een vergunning wordt afgegeven. De nieuwe wet heeft tot doel om de
kwaliteitsborging van bouwwerken te verbeteren en (mede daardoor) de
positie van bouwconsumenten te versterken. De gemeente krijgt een
andere taak en private partijen krijgen meer verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid. De wet is uitgesteld maar recentelijk door
de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt in werking vanaf 2021.

Raadopdrachten Wonen en Duurzaamheid
De raadopdrachten Wonen en Duurzaamheid zijn opgegaan in de
kadervisie. Dit geldt ook voor de collegedoelstellingen ‘ondernemend
Koggenland’ en ‘aantrekkelijk recreëren en verblijven’. Deze kadervisie,
inclusief (concept) uitvoeringsprogramma wordt eind 2019 of begin 2020
vastgesteld. Met uw raad bevinden wij ons in de ontwikkelfase van de
zogenoemde verkenningen, die onderdeel gaan uitmaken van de
kadervisie. In deze kadernota is geen rekening gehouden met financiële
consequenties met name op het gebied van duurzaamheid. Op het moment
dat uw raad de inhoudelijke keuzes maakt zullen de financiële effecten
(incidenteel- en structureel) duidelijk worden. Bij de besluitvorming
hierover dient wel rekening te worden gehouden met de in deze kadernota
gepresenteerde begrotingsruimte in 2020 die beperkt van omvang is. Daar
tegenover staat dat de begrotingsruimte, naar de inzichten van nu, voor de
jaren daarna meer ruimte biedt. Uiteraard is het aan uw raad om zo
mogelijk eenmalige middelen in te zetten.

Duurzaamheid
De Rijksoverheid en lagere overheden willen de samenleving
verduurzamen. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op
de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De
gemeente Koggenland heeft voor ogen dat duurzaamheid een integraal
onderdeel wordt van ons denken en handelen, passend bij de schaal en
omvang van onze gemeente. De overheden, markt en particulieren staan
voor dezelfde uitdaging en helpen elkaar bij deze opgave. Inmiddels wordt
uitvoering gegeven aan de raadopdracht Duurzaamheid welke onderdeel
wordt van de kadervisie Omgevingswet. Daarnaast heeft de raad middels de
zomernotitie extra gelden beschikbaar gesteld voor regionale en of lokale
initiatieven die voortgang behoeven zoals de RES , Operatie Steenbreek etc..

Woningmarkt
Geholpen door de economische opleving en lage rentestand, komen diverse
woningbouwprojecten goed van de grond. Op basis van de gemeentelijke
structuurvisie en regionale woonvisie werken we in 2020 verder aan
woningbouw op verschillende locaties. Daarnaast loopt de raadopdracht
Wonen welke onderdeel wordt van de kadervisie Omgevingswet.

Overdracht taken provincie, gemeente en Omgevingsdienst
Met de komst van de Omgevingswet komt er een grote hoeveelheid wet en
regelgeving over naar de gemeente. Vanuit dat gegeven zal nader bepaald
moeten worden welke taken we naar de diverse ketenpartners (waaronder
de Omgevingsdienst) overdragen. Het ligt in de verwachting om, indien dit
toegevoegde waarde heeft, meer taken over te hevelen naar de Omgevingsdienst.

Overdracht taken Hoogheemraadschap en gemeenten
Er is een intentieverklaring gesloten met het HHNK omtrent het toekomstig
beheer van water en wegen. Uitgangspunt is dat water wordt
overgedragen aan het HHNK en wegen naar gemeenten. Overige
(financiële) condities en voorwaarden zijn onderdeel van het gesprek.
Mogelijk kan dit leiden tot extra inspanningen op toekomstig onderhoud.

Woningbedrijf
In 2018 is een (concept) visie en uitvoeringsprogramma opgesteld t.b.v. het
Woningbedrijf. Tevens worden naar aanleiding van deze stukken
aanbevelingen gedaan voor de organisatie. Zowel vanuit het
uitvoeringsprogramma alsmede de aanbevelingen is er een gerede kans dat
we vanaf 2019 zullen moeten investeren in de organisatie en
woningportefeuille. U bent hier in het tweede kwartaal 2019 nader over
geïnformeerd met aansluitend besluitvorming hierover.

Verkeerslawaai
In de gemeente worden momenteel nog 385 woningen (kleinschalig)
aangepast in verband met verkeerslawaai. Voor de begeleiding van dit
project wordt extra inzet gevraagd van de Omgevingsdienst
Noord-Holland-Noord. Hiervoor is reeds een krediet beschikbaar.

Huisvesting buitendienst
Op 17 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een onderzoek naar de huisvesting van de buitendienst. Dit onderzoek wordt eind 2019 afgerond en in de loop van 2020 volgen de eventuele vervolgstappen.