Begroting 2020

Wonen & Ondernemen

Thema's

Een Vitaal Koggenland

Een vitaal Koggenland is onlosmakelijk verbonden met het platteland en vitale dorpen, waar mensen prettig wonen en leven: met goede toegang tot en bereikbaarheid van voorzieningen, het stimuleren van ondernemerschap en verenigingsleven. Maar ook met voldoende woningen die aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Wij zetten in op verbetering van de kwaliteit en beheer van de openbare ruimte en op een leefomgeving die geschikt is voor het nu en voor de toekomst.  Wij werken aan een gemeente waarin de  verdeling van groen, water, bebouwing en infrastructuur in evenwicht is, zodat inwoners en bedrijven ook in de toekomst kunnen bouwen.

Een Ondernemend Koggenland

Dynamiek in onze gemeente wordt mede bepaald door de bedrijvigheid. De lokale economie draait op het initiatief van veel ondernemers. Onze rol is beperkt, maar we vinden het wel belangrijk om bepaalde bedrijfssectoren gericht te ondersteunen. Daarnaast beperkt ‘de economie’ zich niet tot de gemeentelijke grenzen. Daarom werken wij regionaal samen via het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord en benadrukken daarbij voor Koggenland in het bijzonder het belang van het MKB en de agrarische sector. Gemeente Koggenland is ook aangesloten bij het ‘Pact van West-Friesland’, waarin kansrijke sectoren voor West-Friesland zijn benoemd, die impact hebben op onder meer leefbaarheid, infrastructuur en arbeidsmarkt.

Een Duurzaam Koggenland

Ons beeld is dat ook op lange termijn mensen prettig moeten kunnen wonen en leven in onze gemeente. Dit is in al ons denken en doen terug te vinden. Centraal hierin staat dat huidige ontwikkelingen het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien niet in gevaar mogen brengen. Samenwerking is daarom van groot belang.  
Overheden, ondernemers en particulieren gaan samen de uitdaging aan en helpen elkaar bij deze opgave. Als gemeente geven we het goede voorbeeld en inspireren inwoners en organisaties op het gebied van duurzaamheid. Dit is tevens een van de onderwerpen uit de raadsbrede strategische agenda.

De komende periode willen we met alle partijen in de gemeenteraad gezamenlijk de lange termijn ambitie van Koggenland op het gebied van duurzaamheid bepalen. Dat geeft houvast om in samenwerking met inwoners, ondernemers en regiopartners concrete stappen te maken richting een Duurzaam Koggenland.