Begroting 2020

Wonen & Ondernemen

Gemeentelijk Woningbedrijf

Maatschappelijk effect

Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland voorziet binnen gemeente Koggenland in de woonvraag van woningzoekenden die op de markt van koopwoningen en commerciële huurwoningen niet terecht kunnen. In de praktijk zijn dit met name de lagere inkomens met een (belastbaar) verzamelinkomen tot € 38.035,- (prijspeil 2019). Het Woningbedrijf exploiteert daartoe een duurzame woningportefeuille met kwalitatief goede woningen om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor de verschillende doelgroepen.

Overige ontwikkelingen

Het Woningbedrijf staat de komende periode voor flinke opgaven. De landelijke overheid zet sterk in op het halen van gestelde klimaat- en milieudoelstellingen en daarmee op de verduurzaming van de woningvoorraad. Tevens wordt het Woningbedrijf geconfronteerd met diverse maatschappelijke trends op het brede terrein van wonen waaronder de vergrijzing en snel veranderende consumentenbehoeften. Daarnaast vinden er momenteel veranderingen in de organisatie en bedrijfsprocessen van het cluster Vastgoed (waar ook het Woningbedrijf onder valt) plaats waarbij vastgoedsturing een meer centrale positie krijgt.

In dit kader is de afgelopen periode gewerkt aan het formuleren van de portefeuillestrategie 2019-2033 en de bijbehorende transformatieopgave voor de woningportefeuille. Deze zijn samen met de nieuwe missie en visie op het Woningbedrijf op 17 juni 2019 vastgesteld door uw raad. Hiermee wordt richting gegeven aan de strategie van het Woningbedrijf voor de komende jaren. Naast inspelen op ontwikkelingen op de woningmarkt en wet- en regelgeving geeft het richting aan de (dagelijkse) activiteiten en interne processen van het Woningbedrijf zoals verhuur en planmatig onderhoud. Op dit moment heeft het Woningbedrijf 812 woningen in bezit (stand 10 juli 2019). In de nieuwe portefeuillestrategie is de ambitie neergelegd om de omvang van de portefeuille minimaal gelijk te houden met het streven om te groeien naar 850 woningen in 2033.

Nieuwbouw

In mei 2019 is gestart met de uitvoering van het plan voor de locatie Bavo in Ursem, met een mix van zestien levensloopbestendige en kleine woningen (één- en tweepersoonshuishoudens). Naar verwachting zal de oplevering en overdracht aan het Woningbedrijf in 2020 plaatsvinden. Daarnaast wordt naar verwachting in 2020 gestart met de planontwikkeling van elf appartementen op locatie Buitenplaats in De Goorn.

Aan- en verkoop

Voor 2020 is rekening gehouden met de aankoop van twaalf woningen in het plan locatie Bavo ten behoeve van het Woningbedrijf. Het verkoopbeleid leidt ertoe dat jaarlijks enkele woningen worden verkocht.

Verduurzaming

In 2020 worden de complexen nader bekeken op basis waarvan verduurzamingsprojecten worden gedefinieerd.

Onderhoud Woningbedrijf

in 2020 wordt gestart met een conditiemeting van het bezit op basis waarvan een nieuwe meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld. Dit kan leiden tot aanpassing van de onderhoudsvoorziening.

ga terug