Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Arbeidsmarkt

We hebben in Nederland te maken met een recordaantal vacatures. Ook binnen onze organisatie staan er relatief veel vacatures open. Ook wij merken dat het lastiger
wordt om voldoende, goed personeel te werven. Binnen onze organisatie zijn we tot op heden nog goed in staat gebleken om vacatures in te vullen, maar dit vraagt wel om extra inzet en creativiteit.

Investeren in het opleiden van jongeren
Om vacatures in te vullen kiezen we steeds vaker voor het aantrekken van jongeren met een afgeronde algemene opleiding, maar zonder de benodigde werkervaring of specifiek benodigde gemeentekennis. Dit betekent dat we deze medewerkers op moeten leiden en in moeten werken. Een effect hiervan is dat we dan tijdelijk te maken krijgen met extra kosten voor opleiding, het tijdelijk inhuren van ervaren externe medewerkers of het tijdelijk hanteren van een dubbele bezetting.

Arbeidsmarktcommunicatie en imago van onze gemeente

We zijn actief bezig met onze profilering en onze arbeidsmarktcommunicatie. Ons imago in de regio is goed, waardoor we een aantrekkelijke werkgever zijn, waarvoor mensen graag willen werken. De cultuur binnen Koggenland die gekenmerkt wordt door korte lijnen, resultaatgerichtheid, kwaliteit en samenwerking wordt gewaardeerd en zorgt ervoor dat we binnen de regio een goed imago hebben. Hier kunnen we nog meer gebruik van maken door het ook meer naar buiten uit te dragen. In het kader van zichtbaarheid en profilering zetten we dan ook in op een betere en intensievere arbeidsmarktcommunicatie. Enerzijds door onszelf te presenteren, anderzijds door onze arbeidscommunicatie af te stemmen op de betreffende doelgroep.

Behouden van medewerkers
We investeren in onze medewerkers en geven ze de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Tevreden medewerkers, presteren beter en we voorkomen hiermee ook uitstroom en het ontstaan van vacatures. Verder hebben we een goed beeld van ons personeelsbestand en de ambities van medewerkers. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers door kunnen stromen als er functies vrij komen. Binden en boeien van bestaande medewerkers blijft een belangrijk aspect.

Flexibele schil
Om creatief om te kunnen gaan met de werving en het opleiden van medewerkers om op het juiste niveau te kunnen komen qua specialistische kennis, is een flexibele schil essentieel. De flexibele schil zorgt ervoor dat wij slagvaardig kunnen handelen en potentieel goede medewerkers kunnen blijven aantrekken. De afgelopen twee jaar heeft het nut van een flexibele schil zich bewezen. In de begroting 2020 is hiervoor een eenmalig bedrag van € 100.000,- geraamd wat éénmalig ten laste van de algemene reserve gebracht wordt.